AKCJA DYPLOMOWA PZK
100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

REGULAMIN

 1. Nazwa dyplomu: Setna Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę.
 2. Cel akcji dyplomowej: Uczczenie jubileuszu okragłej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską i promocja obchodów tego wydarzenia w środowiskach radioamatorskich całego Świata.
 3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców przy współpracy ze stacjami z innych organizacji.
 4. Patronat: Prezes Polskiego Związku Krótkofalowców, Waldemar Sznajder (3Z6AEF).
 5. Koordynator akcji (Award Manager): Hubert Marcinek (SP9MDY).
 6. Termin aktywności radiowej: od 1. października do 30. listopada 2018 roku.
 7. Znaki okolicznościowe: stacje podstawowe:
  • z sufiksem I (Indepedence): HF100I, 3Z100I, SP100I, SQ100I, SN100I, SO100I;
  • z sufiksem N (Niepodległość): HF100N, 3Z100N, SP100N, SQ100N, SN100N, SO100N;
  • z sufiksem POL (Polska, Poland): HF100POL, 3Z100POL, SP100POL, SQ100POL, SN100POL, SO100POL;
  oraz inne, współpracujące w ramach akcji stacje dodatkowe, mające w prefiksie cyfrę 100. Ich znaki znaleźć można w wykazie stacji i podstronie dzienników.
 8. Pasma i emisje: amatorskie pasma krótko- i ultrakrótkofalowe, 160m - 13cm(1), emisje dowolne(2), jako punktowane zalicza się łączności z daną stacją na różnych pasmach oraz na tym samym paśmie, lecz inną emisją.
 9. Punktacja: w celu uzyskania dyplomu, wszystkie stacje muszą zdobyć minumum 100 punktów, punktacja dla poszczególnych części Świata jest następująca:
  • dla uczestników pracujących z terytorium Polski, stacje podstawowe przyznają 3 punkty za unikalną łączność(3), a stacje dodatkowe - 2 punkty;
  • dla uczestników pracujących z innych krajów europejskich stacje podstawowe przyznają 4 punkty za łączność, stacje dodatkowe - 3 punkty;
  • stacje z pozostałych części Świata otrzymują 8 punktów za każdą unikalną łączność z jedną ze stacji podstawowych, a 5 punktów za stację dodatkową.
  Po uzyskaniu 100 punktów kolejne punkty liczyły się będą we współzawodnictwach opisanych poniżej. Obliczanie punktów odbywa się na podstawie zapisanych w bazie danych logów stacji organizatora, logi korespondentów ani karty QSL nie są wymagane.
 10. Dyplomy elektroniczne: aktualną punktację stacji - a po uzyskaniu wymaganej liczby punktów, dyplom w formie elektronicznej - można uzyskać ze strony internetowej organizatora: 100np.pzk.org.pl. W szczególnych przypadkach i w bardzo ograniczonym zakresie istnieje mozliwość uzyskania dyplomu drogą mailową. Elektroniczny certyfikat jest dostępny również dla stacji nasłuchowych (via Award Manager), przy zastosowaniu podobnych zasad punktacji jak dla nadawców. Stacje SWL przesyłają swoje logi elektroniczne na adres 100np@pzk.org.pl.
 11. Dyplomy drukowane: certyfikat w formie papierowej wysyłany będzie nieodpłatnie:
  • do 3 najlepszych (tj. takich, które uzyskały największą liczbę punktów) stacji polskich;
  • do 3 najlepszych stacji europejskich;
  • do 3 najlepszych z pozostałych krajów.
 12. Nagrody Prezesa PZK: pamiątkowe grawertony, ufundowane przez Prezesa PZK, zostaną przyznane najlepszej stacji polskiej, najlepszej stacji europejskiej i najlepszej stacji z pozostałych krajów.
 13. Karty QSL: zainteresowani wymianą kart znajdą odpowiednie informacje na podstronach serwisu qrz.com, logi stacji okolicznościowych bedą także przesyłane do LoTW.

- koordynator akcji,
Hubert Marcinek (SP9MDY)


1) uwzgędniane pasma KF: 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m i 10m; pasma UKF: 6m, 4m, 2m, 70cm, 23cm i 13cm;
2) uwzględniane emisje, zgodnie z polem MODE formatu ADIF: AM, ARDOP, ATV, C4FM, CHIP, CLO, CONTESTI, CW, DIGITALVOICE, DOMINO, DSTAR, FAX, FM, FSK441, FT8, HELL, ISCAT, JT4, JT6M, JT9, JT44, JT65, MFSK, MSK144, MT63, OLIVIA, OPERA, PAC, PAX, PKT, PSK, PSK2K, Q15, QRA64, ROS, RTTY, RTTYM, SSB, SSTV, T10, THOR, THRB, TOR, V4, VOI, WINMOR i WSPR. Odrębne podemisje tej samej emisji (np. PSK63) bedą zaliczane wg podstawowego typu emisji (tu: PSK).
3) za unikalną uznaje się pojedynczą łączność na danym paśmie i daną emisją, łączności powtarzane na tym samym paśmie tą samą emisją - jako duplikaty - nie będą punktowane.

RULES

 1. Award name: 100th Anniversary of Poland's Regaining Independence.
 2. The purpose of the event: Commemorating the anniversary of Poland's regaining independence and promoting the celebration in radio amateur societes around the world.
 3. Organizer: Polish Radio Amateur Union (Polski Związek Krótkofalowców) in cooperation with other Polish organizations.
 4. Patronage: President od the Polish Radio Amateur Union, Waldemar Sznajder (3Z6AEF).
 5. Award Manager: Hubert Marcinek (SP9MDY).
 6. Time interval: 1st October - 30th November 2018.
 7. Event stations:
  • with an I (Indepedence) suffix: HF100I, 3Z100I, SP100I, SQ100I, SN100I, SO100I;
  • with a N (Niepodległość) suffix: HF100N, 3Z100N, SP100N, SQ100N, SN100N, SO100N;
  • with a POL (Poland) suffix: HF100POL, 3Z100POL, SP100POL, SQ100POL, SN100POL, SO100POL;
  and other additional stations cooperating as part of the event, if shown on its callsign list.
 8. Bands and modes: All amateur HF and VHF bands (160m - 13cm)(1), using any modes(2), one QSO per band/mode is scored.
 9. Requirements: in order to obtain an award, stations have to score at least 100 points, according to conditions shown below:
  • Polish stations - 3 points for unique QSO with every main event station, 2 points for QSO with supporting station;
  • other European stations - 4 pts for QSO with main event station, 3 pts for QSO with supporting one;
  • DX stations - 8 pts for QSO with main event station, 5 pts for QSO with supporting one;
  After obtaining 100 points, the next QSOs would count in the competitions described below. Scoring is based on the logs of the event stations, correspondent logs, GCRs, and QSL cards are not required.
 10. e-awards: current score and certificates can be obtained at: 100np.pzk.org.pl. In special cases, it is possible to obtain a certificate via e-mail. Award is avaiable for SWLs also, via Award Manager, by sending proper log excerpts to 100np@pzk.org.pl.
 11. Paper certificates: classic awards will be granted for:
  • top 3 Polish stations;
  • top 3 European stations;
  • top 3 DX stations.
 12. Moreover, special awards are sponsored by the President of the PZK, for each SP, EU and DX station with highest score.
 13. QSL cards: exchange is arranged according to info on qrz.com for each station, event logs will be submitted to LoTW also.

- award manager,
Hubert Marcinek (SP9MDY)


1) valid HF bands: 160m, 80m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 12m and 10m; VHF bands: 6m, 4m, 2m, 70cm, 23cm and 13cm;
2) valid modes (ADIF compliant): AM, ARDOP, ATV, C4FM, CHIP, CLO, CONTESTI, CW, DIGITALVOICE, DOMINO, DSTAR, FAX, FM, FSK441, FT8, HELL, ISCAT, JT4, JT6M, JT9, JT44, JT65, MFSK, MSK144, MT63, OLIVIA, OPERA, PAC, PAX, PKT, PSK, PSK2K, Q15, QRA64, ROS, RTTY, RTTYM, SSB, SSTV, T10, THOR, THRB, TOR, V4, VOI, WINMOR and WSPR.