AKCJA DYPLOMOWA PZK
100. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

AKCJA DYPLOMOWA

Akcje dyplomowe, to tradycyjna część radioamatorskiego hobby, pozwalająca na zwrócenie uwagi naszej społeczności na aktualne wydarzenia, jubileusze, czy inne okoliczności tego warte. Aby zdobyć dyplom - krótkofalarką nagrodę - przeprowadza się łączności z wybranymi stacjami dyplomowymi w celu spełnienia warunków określonych w regulaminie. Zarówno dyplom, jak i wymieniane potem z korespondentami karty QSL mają specjalną oprawę, nawiązującą do tematu akcji.

Obecny rok jest rokiem obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, co jest okazją szczególną. Polski Związek Krótkofalowców włączył się w świętowanie i propagowanie tego wydarzenia organizując międzynarodową, dwumiesięczną akcję dyplomową trwającą od października do listopada 2018 roku. Do jej przeprowadzenia zostało zangażowanych 18 stacji z numerem 100 w prefiksie, natomiast ich sufiksy to inicjały wyrazów Niepodległość i Independence oraz skrót wyrazu POLska.

Zapraszamy do wspólnego obchodzenia polskiego święta, a operatorom - zarówno stacji dyplomowych, jak i uczestnikom akcji - życzymy powodzenia w eterze!

POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW

Nasza Organizacja powstała 24 lutego 1930 roku w Warszawie. Od tego czasu w jej szeregach było i jest wielu wybitnych ludzi znanych nie tylko jako krótkofalowcy. Wielu z nas było i jest prekursorami nowych emisji oraz technik prowadzenia łączności.

Polski Związek Krótkofalowców prowadzi m.in. niżej wymienione działania:

 • Współpracuje z Wydziałami Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UW i UM w zakresie tworzenia rezerwowej sieci łączności;
 • Pomaga uruchamiać przemienniki analogowe, cyfrowe i beacony oraz APRS;
 • Szkoli przyszłych krótkofalowców;
 • Organizuje obozy i zawody krótkofalarskie;
 • Organizuje wymianę informacji technicznych, organizacyjnych i sportowych;
 • Redaguje "Krótkofalowca Polskiego";
 • Organizuje wymianę kart QSL czyli kart potwierdzenia łączności;
 • Wydaje licencje nasłuchowe czyli SWL;
 • Wydaje dyplomy krótkofalarskie;
 • Uczestniczy aktywnie w konsultacjach aktów prawnych nas dotyczących;
 • Pomaga swoim członkom w egzekwowaniu prawa do uprawiania krótkofalarstwa w tym do stawiania anten;
 • Walczy o czystość eteru uświadamiając władzom zagrożenia;
 • Reprezentuje krótkofalowców polskich za granicą;
 • Jest jedynym reprezentantem polskich krótkofalowców w IARU czyli Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej;
 • Organizuje zjazdy i spotkania organizacyjne oraz koleżeńskie;
 • Wspiera działalność klubów krótkofalarskich środowiskowych i specjalistycznych;
 • Współpracuje z innymi organizacjami o wspólnych lub zbliżonych celach.

Chętnych do współpracy lub wstąpienia w nasze szeregi serdecznie zapraszamy!

AWARD ACTION

Award actions are a traditional part of the amateur radio hobby that allows us to draw the attention of our community to current events, jubilees, or other circumstances that are worth it. In order to be issued an award – an amateur radio prize – contacts with selected award stations are made in order to meet the conditions set out in the rules. Both the award and the QSL cards exchanged later with correspondents have a special layout, referring to the subject of the action.

The current year is the year of celebration of the 100th anniversary of regaining independence by Poland, and that is a special occasion. The Polish Amateur Radio Union (PZK) had been involved in the celebration and promotion of this event by organising an international bi-monthly award action lasting from October to November 2018. 18 stations with the number 100 in the prefix were involved in the action to be carried out, while their suffixes are the initials of the words Niepodległość (Independence) and Independence itself, and the abbreviation of the word POLska (Poland).

We invite you to celebrate the Polish holiday together, and we do wish good luck on the air to the operators - both to these ones of the award stations and to the participants of the action!

translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV
IARU Liaison Officer of the PZK

POLISH AMATEUR RADIO UNION (PZK)

Our Organisation was established on 24th February 1930 in Warsaw. Since then, there have been and are many outstanding people known not only as radios amateurs in its ranks. Many of us have been and are the precursors of new modes and communication techniques.

The Polish Amateur Radio Union (PZK) carries out, among others, the following activities:

 • co-operates with the Safety and Crisis Management Departments of the Regional Offices of the National Government and such Departments of the Regional Offices of Territorial Self-Governments in the field of establishing a reserve communication network;
 • provides assistance with running analog, digital and beacon repeaters as well as APRS devices;
 • trains future radio amateurs;
 • organises amateur radio camps and contests;
 • organises the exchange of technical, organisational and sport information;
 • is the editor of the "Polish Radio Amateur" (the official magazine of the PZK);
 • organises the exchange of QSL cards as cards confirming completed contacts;
 • issues short-wave listener (SWL) licenses;
 • issues amateur radio awards;
 • participates actively in the consultation process of legal acts concerning us as radio amateurs;
 • provides assistance to its members with enforcement of the right to practise amateur radio, including setting up of antennas;
 • fights for the purity of the airwaves spectrum, making the authorities aware of threats;
 • represents the Polish radio amateurs abroad;
 • is the only representative of the Polish radio amateurs within the International Amateur Radio Union (IARU);
 • organises organisational and social conventions and meetings;
 • supports the activities of local communities’ and specialist amateur radio clubs;
 • co-operates with other organisations whose aims are common or similar.

We would like to invite cordially all of you willing to co-operate or to join our ranks!

translation: Paweł Zakrzewski, SP7TEV